Get Adobe Flash player

ป้ายประชาสัมพันธ์

เครือข่าย คปสอ.สูงเม่น  

สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ของจังหวัด

ได้ที่   HDC สสจ.แพร่

สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ของอำเภอสูงเม่น 

ได้ที่  HDC อำเภอสูงเม่น

Browser สำหรับแสดงผล HDC ควรเป็น

Mozilla FireFOX หรือ Google Chrome